Auto Schwab, s.r.o.

Všeobecné podmínky

Tyto internetové stránky koncesionářů Peugeot byly zřízeny společností P Automobil Import s.r.o. Jejich cílem je poskytování informací o koncesionářích, o výrobcích Peugeot,  službách a dalších informací souvisejících s koncesionářskou sítí a značkou Peugeot.

1) Zpracování osobních údajů
1.1. Vymezení pojmů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 
V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby uveřejnili v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále nejvýše po dobu jednoho roku od skončení soutěže.
 
Správce a zpracovatel
 
Osobní údaje zpracovává společnost P Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč, IČO: 250 80 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 47847, osobni.data@p-automobil-import.cz jakožto správce (dále jen „správce“), osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvích svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem (zejména organizátoři a partneři soutěže).
 
Subjekt údajů
 
Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.  
 
Osobní údaje
 
Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny v registračním formuláři, tedy jméno, příjmení, email, případně též telefon. 
 
Účel zpracování – rezervace testovací jízdy
 
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem ověření totožnosti subjektu údajů před testovací jízdou a kontaktování subjektu údajů s obchodní nabídkou vozu, který subjekt údajů testoval či o jehož testování projevil zájem
 
Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely
 
Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 
Účel zpracování – souhlas s pravidly soutěže
 
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže a předání výhry.
 
Automatizované rozhodování
 
Potvrzuji, že jsem byl informován o tom, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 
 
Předávání údajů do třetích zemí
 
Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí. 
 
Práva subjektu údajů
 
Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:
 

- Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo emailem na emailové adrese správce osobni.data@p-automobil-import.cz nebo písemně na adrese správce: P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.

- Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

- Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

- Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů

- Právo na přístup k osobním údajům

- Právo na opravu osobních údajů

- Právo na omezení zpracování

- Právo přenositelnost údajů

- Právo vznést námitku.

Veškerá práva lze uplatnit emailem na emailové adrese správce osobni.data@p-automobil-import.cz nebo písemně na adrese správce: P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
 
Více informací o svých právech se dozvíte v odstavci 1.2. 
 
Informace o přijatých opatřeních
 
Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. žádosti představující výkon práv subjektu údajů, informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je‑li to možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. 
 
Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
 
Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost podle článků 15 až 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.
 
Náklady
 
Informace podle článků 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se poskytují a činí bezplatně.
 
Jsou‑li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
 
   1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací
   2. odmítnout žádosti vyhovět. 
 
1.2. Specifikace práv subjektu údajů
 
Právo odvolat souhlas
 
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování. 
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 
Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorovaného úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovaným úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Právo na přístup k osobním údajům
 
Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
 

- účely zpracování,

- kategorie dotčených osobních údajů,

- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích

- plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není‑li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

- existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,

- právo podat stížnost u dozorového úřadu,

- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

- skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Jsou‑li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.
 
Právo na opravu osobních údajů
 
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 
Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
 
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
 

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

- subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování
 
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:
 

- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití

- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů
 
Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a  to v případě, že:
 
   1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
   2. zpracování se provádí automatizovaně.
 
Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně.
 
Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je‑li to technicky proveditelné.
 
Právo vznést námitku
 
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 
 
Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 
 

1.3. V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby uveřejnili v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplnou adresu bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále nejvýše po dobu jednoho roku od skončení soutěže.

2) Změny informací na stránkách
Veškeré informace uvedené na internetových stránkách koncesionářů Peugeot mohou být změněny v kterémkoli okamžiku a to bez nutnosti předchozího oznámení.

3) Obrázky exteriérů a interiérů
Barvy exteriérů a interiérů zobrazené na těchto stránkách jsou ilustrativní a mohou se lišit od reálných exteriérů a interiérů.

4) Obsah internetových stránek koncesionářů
Společnost P Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za obsah samostatných stránek koncesionářů Peugeot.

 

Auto Schwab, s.r.o.

Více informací